Wet- en regelgeving

Industriële eigendom (octrooirecht, merkenrecht & oneerlijke mededinging)

Nederland:
Rijksoctrooiwet 1995
Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien.
Stb. 2006, 22
Rijksoctrooiwet 1910
Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
Trb. 2006, 177
Benelux Merkenwet
Benelux-Verdrag inzake de Warenmerken
Handelsnaamwet
Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam.
Stb. 2001, 584.
Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen
Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
Wet van 19 februari 2005, houdende een nieuwe regeling voor het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht.
Stb. 2005, 184.
Merkenwet 1893
Wet van 30 september 1893, Stbl. 146, houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken.
Stb. 1893, 146.
Bron: Leon’s rechtspraak, deel 1, aflevering 15, bewerkt door mr. dr. J. Wijnveldt.

 

Europa:
Europees Octrooiverdrag
Convention on the grant of European patents (European Patents Convention), text of the convention, the implementing regulations, the protocol on centralisation, the protocol on recognition, the protocol on privileges and immunities, the protocol on the staff complement and the rules relating to fees. Gepubliceerd door het  European Patent Office, april 2006.
Verordening (EG) Nr. 510/2006
Verordening (EG) Nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen
PbEG L 93/12 (31.03.2006)
Verordening (EG) Nr. 6/2002
Verordening (EG) nr. 6/200 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen
PbEG L 003/1 (05.01.2002)
Verordening (EG) Nr. 2868/95
Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk
Verordening (EG) Nr. 3288/94
Verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten
Verordening (EG) Nr. 40/94
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk
Verordening (EEG) Nr. 2081/92
Verordening (EEG) Nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen
PbEG 1992 L 208 (24.07.1992)
Chips-richtlijn
Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten
PbEG 1987 L 24/36

 

Internationaal:
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900 at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.
The Madrid System of International Registration of Marks
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of April 14, 1891
as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Nice on June 15, 1957, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
adopted at Madrid on June 27, 1989.
Patent Cooperation Treaty (PCT)
Done at Washington on June 19, 1970, amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and October 3, 2001. As in force from April 1, 2002.
Regulations Under the Patent Cooperation Treaty
as in force from January 1, 2003.
Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification of March 24, 1971
as amended on September 28, 1979.
TRIPs Agreement – World Trade Organization (WTO)

 

Overig:
Verenigd Koninkrijk:
Patents Act 2004, Chapter 16
Verenigde Staten:
United States Code Title 35 – Patents
Consolidated Patent Rules – Title 37 – Code of Federal Regulation Patents, Trademarks, and Copyrights