Geschillen over geschillen

Abstract

Op grond van de Telecommunicatiewet heeft OPTA de bevoegdheid om allerlei geschillen tussen marktpartijen te beslechten. Hoe verhoudt zich deze bestuurlijke bevoegdheid tot de traditionele geschilbeslechting door de burgerlijke rechter? Kan van een marktpartij worden geëist dat hij zijn zaak eerst aanhangig maakt bij OPTA, op straffe van niet-ontvankelijkheid? Is een oordeel van OPTA voor de burgerlijke rechter bindend? Bij de beantwoording van deze vragen zou in ieder geval art. 112 van de Grondwet een rol moeten spelen.

Telecommunicatierecht

Bibtex

Article{nokey, title = {Geschillen over geschillen}, author = {Hins, A.}, url = {http://www.ivir.nl/publicaties/download/geschillen.pdf}, year = {1103}, date = {2003-11-03}, journal = {Mediaforum}, number = {6}, abstract = {Op grond van de Telecommunicatiewet heeft OPTA de bevoegdheid om allerlei geschillen tussen marktpartijen te beslechten. Hoe verhoudt zich deze bestuurlijke bevoegdheid tot de traditionele geschilbeslechting door de burgerlijke rechter? Kan van een marktpartij worden geëist dat hij zijn zaak eerst aanhangig maakt bij OPTA, op straffe van niet-ontvankelijkheid? Is een oordeel van OPTA voor de burgerlijke rechter bindend? Bij de beantwoording van deze vragen zou in ieder geval art. 112 van de Grondwet een rol moeten spelen.}, keywords = {Telecommunicatierecht}, }